Yhdistyksen säännöt

SEURAA MEITÄ
Puheenjohtaja: Sami Rajala s-posti: sami.rajala (at) sltry.fi Puhelin: +358 50 393 0124 Pankkiyhteys: FI31 5541 2810 0013 71 Y-tunnus: 1441999-6 web-sivut: admin (at) sltry.fi
SIVIILILENTOLIIKENTEEN TYÖNTEKIJÄT RY - EDUNVALVONTAA ILMAILUALALLA TYÖSKENTELEVILLE VUODESTA 1961 © Siviililentoliikenteen työntekijät ry 2008-2022 | Ajastamo
AMMATTIOSASTON NIMI JA KOTIPAIKKA 1§ AMMATTIOSASTON TARKOITUS JA TOIMINTA 2§ AMMATTIOSASTON JÄSENET 3§ JÄSENMAKSUT 4§ AMMATTIOSASTOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN 5§ KOKOUKSET 6§ JOHTOKUNTA 7§ AMMATTIOSASTON VAALIVALIOKUNTA 8§ TILINTARKASTUS 9§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA AMMATTIOSASTON PURKAMINEN 10§ YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ YHDISTYSLAIN MÄÄRÄYKSIÄ AMMATTIOSASTON NIMI JA KOTIPAIKKA 1§ Nimi: Siviililentoliikenteen työntekijät ry Kotipaikka: Helsinki AMMATTIOSASTON TARKOITUS JA TOIMINTA 2§ 1. Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään ammattiosastoksi, tarkoituksena on koota toiminta-alueensa lentoliikenteen ja ilmailualan eri työnantajien palveluksessa olevat palkansaajat toimimaan työ- ja palkkaehtojensa parantamiseksi sekä ammatillisten etujensa valvomiseksi. 2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi ammattiosasto: a) kuuluu jäsenenä Ilmailualan Unioni IAU ry:hyn, jota näissä säännöissä nimitetään liitoksi, noudattaen toiminnassaan liiton edustajiston ja hallituksen päätöksiä; b) valvoo, että voimassa olevia työehtosopimuksia sekä lakeja ja asetuksia noudatetaan; c) neuvottelee ja tekee liiton hallituksen ohjeiden mukaisesti jäsentensä työ- ja palkkaehtoja koskevia paikallisia sopimuksia; d) järjestää kokouksia sekä muuta vastaavaa yhteistä toimintaa jäsenilleen; e) ja tukee keskuudessaan yritys- tai työosastokohtaisia työpaikkaosastoja, jotka noudattavat toiminnassaan liiton ja ammattiosaston antamia ohjeita. AMMATTIOSASTON JÄSENET 3§ 1. Ammattiosaston jäseneksi hyväksytään edellä 2§:ssä mainituilla aloilla työtä tekevä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan Ilmailualan Unioni IAU ry:n ja ammattiosaston sääntöjä ja päätöksiä. 2. Ammattiosaston jäsenyyttä on haettava kirjallisesti. Kun henkilö on hyväksytty ammattiosaston jäseneksi hyväksytään hänet hakemuksensa perusteella myös Ilmailu- ja Rautatiekuljetusalan Työttömyyskassan jäseneksi. 3. Ammattiosaston jäsenten kirjaamisessa on noudatettava liiton sääntöjä ja liiton antamia ohjeita. A VAPAAJÄSENYYS 1. Liiton hallitus voi myöntää vapaajäsenen oikeudet eläkkeelle siirtyville jäsenille kirjallisen hakemuksen perusteella. Vapaajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. 2.Vapaajäsenillä on muut jäsenyyteen liittyvät oikeudet, paitsi että heillä ei ole ammattiosaston vaaleissa vaalikelpoisuutta eikä äänioikeutta. B OPISKELIJAJÄSENYYS 1.Ammattiosaston hallitus voi hyväksyä opiskelijajäsenikseen opiskelijoita, jotka opiskelevat sopimusalamme töihin valmentamassa koulutuksessa tai työllisyyskoulutuksessa. 2. Opiskelijajäsenillä ei ole ammattiosaston vaaleissa vaalikelpoisuutta eikä kokouksissa äänioikeutta. 3. Opiskelijajäsen ei voi olla työttömyyskassan jäsen. 4.Opiskelijajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. 5. Siirryttyään työskentelemään alan töihin, saavuttaa opiskelijajäsen täydet jäsenoikeudet hakemalla yhdistyksen jäsenyyttä samalla tavalla kuin uusi jäsen.. 6. Savutetut jäsenoikeudet säilyvät. JÄSENMAKSUT 4§ 1. Ammattiosaston jäsen on velvollinen suorittamaan ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulostaan liiton sääntöjen 4 §:n mukaisen liittomaksun, joka maksetaan liitolle. 2. Ammattiosaston toiminnan turvaamiseksi sen jäsenet maksavat osana liittomaksua ammattiosaston jäsenmaksua, jonka suuruuden päättää ammattiosaston syyskokous. Liitto palauttaa ammattiosaston jäsenmaksun kokonaisuudessaan ammattiosastolle. 3. Ammattiosasto voi lisäksi periä ylimääräistä ammattiosastomaksua, jonka suuruuden päättää ammattiosaston jäsenkokous. AMMATTIOSASTOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN 5§ 1. Ammattiosastosta eroamisesta on ilmoitettava ammattiosaston kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi tai kirjallisesti ammattiosaston johtokunnalle tai puheenjohtajalle. 2. Ammattiosaston jäsen voidaan erottaa ammattiosastosta, kun hän on liittynyt toisen alalla toimivan yhdistyksen jäseneksi. 3. Ammattiosaston jäsen voidaan erottaa ammattiosastosta yhdistyslain 14§ noudattaen. KOKOUKSET 6§ 1. Korkein päätäntävalta ammattiosastoa koskevissa asioissa on jäsenkokouksella. Ammattiosasto kokoontuu sääntömääräiseen kevätkokoukseen helmi-maaliskuun aikana ja sääntömääräiseen syyskokoukseen syys- lokakuun aikana. Muita kokouksia ammattiosasto pitää niin usein kuin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, kokous niin päättää tai kun 1/10 ammattiosaston jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti vaatii. 2. Ammattiosaston kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettuja ehdotuksia voi jokainen jäsen tehdä johtokunnalle tai ammattiosaston kokouksessa. Johtokunnan tulee valmistella ja esittää ehdotukset lausuntonsa ohella seuraavalle ammattiosaston kokoukselle, jos asia sitä vaatii. 3. Päätökset ammattiosaston kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi niissä kohdin, joista näissä säännöissä toisin määrätään. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa. Siinä tapauksessa, että puheenjohtaja ei tahdo asiaa ratkaista, on toimitettava lippuäänestys, jolloin äänten mennessä tasan asian ratkaisee arpa. 4. Helmi-maaliskuun aikana pidettävässä ammattiosaston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: a) esitetään johtokunnan laatima toiminta- ja tilikertomus kuluneelta kalenterivuodelta; b) käsitellään tilintarkastajien lausunto; c) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille; d) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista; e) ja keskustellaan muista kokouksessa esille tulleista asioista. 5. Syys-lokakuun aikana pidettävässä ammattiosaston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: a) kuullaan johtokunnan laatima talous- ja toimintasuunnitelma; b) päätetään 4§ 2. kohdan mukaisen ammattiosaston jäsenmaksun suuruudesta; c) päätetään toimihenkilöiden ja johtokunnan jäsenten palkkioista; d) suoritetaan puheenjohtajan vaali vaalivaliokunnalle tai kokouksessa esitetyistä ehdokkaista; e) suoritetaan johtokunnan varsinaisten ja lisäjäsenten vaali vaalivaliokunnalle tai kokouksessa esitetyistä ehdokkaista; f) suoritetaan kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali vaalivaliokunnalle tai kokouksessa esitetyistä ehdokkaista; g) suoritetaan vaalivaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali kokouksessa esitetyistä ehdokkaista; h) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista; i) ja keskustellaan muista kokouksessa esille tulleista asioista. 6. Kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä on jäsenellä yksi ääni. 7. Ammattiosaston sääntömääräiset kokoukset kutsutaan koolle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Muut kokoukset vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava päätettävät asiat. Kokoukset on kutsuttava koolle ammattiosaston toimialueella olevien työpaikkojen pääilmoitustauluille kiinnitetyillä kokousilmoituksilla tai liiton lehdessä. JOHTOKUNTA 7§ 1. Ammattiosaston toimintaa johtaa sen hallituksena ammattiosaston syyskokouksessa valittu johtokunta, näiden sääntöjen ja jäsenkokousten päätösten mukaisesti. Johtokunnan toimikausi on syyskokouksen jälkeen alkava seuraava kalenterivuosi. 2. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, vähintään neljä (4) ja enintään kaksikymmentä (20) varsinaista jäsentä. Varsinaisten jäsenten lisäksi johtokuntaan valitaan vähintään kaksi (2) ja enintään kymmenen (10) lisäjäsentä, joilla on kokouksissa puhe- ja esitysoikeus. Päätösvalta lisäjäsenellä on toimiessaan varsinaisen jäsenen varajäsenenä tämän ollessa estyneenä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. 3. Johtokunnan tehtävänä on: a) johtaa ja ohjata ammattiosaston palkka- ja työehtosopimustoimintaa yhdessä liiton hallituksen kanssa; b) hoitaa ammattiosaston taloutta ja hallintoa sekä laatia ammattiosaston talousarvio ja toimintasuunnitelma kalenterivuosittain; c) antaa kertomus ammattiosaston toiminnasta ja taloudesta toimikauttaan seuraavan tammikuun loppuun mennessä; d) valmistella jäsenkokoukselle tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle; e) ja tukea ja ohjata työpaikkaosastojen toimintaa yhdessä liiton kanssa. 4. Ammattiosaston johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, tai kolmen johtokunnan jäsenen sitä vaatiessa. Johtokunta on päätösvaltainen, jos enemmistö jäsenistä, mukaan luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaiselle äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 5. Johtokunnan jäsenen, joka ilman hyväksyttävää syytä on poissa kolmesta peräkkäisestä johtokunnan kokouksesta, voi ammattiosaston jäsenkokous erottaa johtokunnan jäsenyydestä. Erottamisesta on mainittava kokouskutsussa. 6. Ammattiosaston johtokunta on yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta vastuussa ammattiosaston omaisuuden hoidosta. 7. Ammattiosaston toimihenkilöiden tehtävät: a) Puheenjohtaja johtaa puhetta ammattiosaston ja johtokunnan kokouksissa lukuunottamatta sellaista ammattiosaston kevätkokousta, jossa on itse vastuuvelvollisena, ja valvoo sääntöjen sekä ammattiosaston päätösten ja liiton antamien ohjeiden noudattamista. b) Puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja. c) Sihteeri laatii ammattiosaston ja johtokunnan kokouksien pöytäkirjat ja ammattiosaston toimintakertomuksen sekä hoitaa ammattiosaston kirjeenvaihdon. d) Taloudenhoitaja pitää kirjaa ammattiosaston tuloista ja menoista ja kuittaa kaikki saatavat ja maksut sekä antaa säännöllisesti johtokunnalle raportin talouden tilasta. e) Muiden tehtävien kohdalla johtokunta laatii ohjeistuksen tehtävän suorittamiseksi. 8. Ammattiosaston nimen kirjoittaa puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja tai johtokunnan erikseen määräämä henkilö, kukin yksin. AMMATTIOSASTON VAALIVALIOKUNTA 8§ 1. Vaalivaliokuntaan kuuluu kolme (3) jäsentä. Valiokunnan puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä valitaan ammattiosaston syyskokouksessa. Valiokunnan jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. 2. Vaalivaliokunnan tehtävänä on ottaa vastaan ehdotuksia henkilövalintoja varten. Valinnat koskevat seuraavia tehtäviä: ammattiosaston johtokunnan puheenjohtaja, johtokunnan jäsenet, tilintarkastajat ja muut ammattiosaston edustajat. 3. Valiokunnan puheenjohtaja kokoaa esille asetetuista henkilöistä ehdokasluettelon ja toimii äänestyksissä puheenjohtajana. TILINTARKASTUS 9§ 1. Ammattiosaston tilikausi on kalenterivuosi. 2. Ammattiosaston syyskokous valitsee kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa. 3. Kuluneen kalenterivuoden tilien tulee olla valmiina tilintarkastajille annettavaksi viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta ja tilintarkastajien on luovutettava ne takaisin tarkastettuina ja lausuntonsa seuraamana viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA AMMATTIOSASTON PURKAMINEN 10§ 1. Jos ammattiosasto haluaa tehdä muutoksia näihin sääntöihin, pitää ehdotukset käsitellä ammattiosaston kokouksessa ja esittää liiton edustajiston kokoukselle hyväksyttäväksi. 2. Ammattiosaston nimen ja kotipaikan muuttamisesta riittää liiton hallituksen hyväksyminen. 3. Ammattiosaston purkamisesta päättää ammattiosaston kokous. Ammattiosaston on käsiteltävä asiaa kahdessa vähintään kolmen viikon väliajoin toisiaan seuraavassa ammattiosaston kokouksessa. Tieto ammattiosaston purkamisehdotuksesta on annettava heti liiton hallitukselle.Päätös purkamisesta pannaan täytäntöön ainoastaan silloin, kun 3/4 osaa ammattiosaston jäsenkokouksessa läsnä olleista jäsenistä sitä kannattaa kummassakin kokouksessa. 4. Jos ammattiosasto on päätetty purkaa edellisessä kohdassa sanotulla tavalla, niin joko selvitystoimien tai johtokunnan laatiman ja hyväksytyn loppuselvityksen jälkeen yhdistykselle jääneet varat luovutetaan Ilmailualan Unioni IAU ry:lle. Ammattiosaston purkauduttua ovat johtokunta tai selvitysmiehet vastuussa ammattiosaston varoista ja omaisuudesta siihen asti, kun ne on luovutettu Ilmailualan Unioni IAU ry:lle. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 11§ Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan liiton ohjeita ja yhdistyslakia. YHDISTYSLAIN MÄÄRÄYKSIÄ 3. Luku Jäsenyys 10 § Jäsenet Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö. 12 § Jäseneksi liittyminen Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus (*), jollei säännöissä ole toisin määrätty. 13 § Yhdistyksestä eroaminen Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Säännöissä voidaan määrätä, että eroaminen tulee voimaan vasta määrätyn ajan kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä. Aikaa ei saa määrätä yhtä vuotta pitemmäksi. 5 luku Päätöksenteko 20§ Yhdistyksen kokous (**) Yhdistyksen kokous on pidettävä säännöissä määrättynä aikana. Jos sitä ei ole kutsuttu koolle, on jokaisella yhdistyksen jäsenellä oikeus vaatia kokouksen pitämistä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä vaatii. Jos yhdistyksen jäseninä sääntöjen mukaan voi olla vain yhdistyksiä tai yhdistyksiä ja yksityisiä henkilöitä, voidaan säännöissä määrätä, että vähemmistö, joka voi vaatia ylimääräisen kokouksen pitämistä, on pienempi tai suurempi kuin yksi kymmenesosa. Muun yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä vain pienemmästä vähemmistöstä. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle. Jollei kokousta ole kutsuttu koolle tai vaatimusta ole voitu esittää hallitukselle, lääninhallituksen tulee kokouksen pitämistä vaatineen jäsenen hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous koolle yhdistyksen kustannuksella tai velvoittaa hallitus siihen sakon uhalla. (*) yhdistyksen hallitus on ammattiosaston säännöissä: johtokunta (**) yhdistyksen kokous liiton osalta: edustajistonkokous
Yhteydenottolomake

Yhdistyksen säännöt